18:52 ICT Thứ sáu, 23/08/2019

Trang chủ » Phật Pháp » Lời Phật Dạy

Những Ý Tưởng Đẹp

Đọc và Suy Ngẫm

 

Khi Khoa Học Nhìn Thấy Đức Phật

Bầu trời chúng ta đang ngước nhìn, khoa học ước đếm có hàng tỉ ngôi sao. Mà trái đất chưa thể lớn bằng một ngôi sao. Phi thuyền của nhân loại mới chỉ bay đến một số ngôi sao trong hệ ngân hà.

 

Thực Hành Lời Dạy Thế Nào Cho Đúng Cách

Là một cư sĩ Phật giáo không có nghĩa là chỉ giữ gìn bốn giới căn bản ; mà có nghĩa là vất bỏ các hành động xấu ác. Là một sa di không có nghĩa là chỉ thừa nhận một bề ngoài trong sạch ; mà có nghĩa là thực hành đức hạnh một cách đúng đắn. Là một Tỳ kheo không có nghĩa là chỉ kiểm soát, thân, khẩu, ý trong hoạt động thường nhật và bị cấm làm mọi thứ ; mà có nghĩa là đem mọi nguồn gốc của đức hạnh vào con đường đại giác ngộ.

 

Quan điểm của Phật giáo về việc nói dối

Một người đã sống không thật với người khác, và với bản thân mình, thì sẽ không bao giờ tìm tới sự thật, chứ đừng nói chứng ngộ sự thật. Nói dối là nói không đúng sự thật, chuyện có nói không, chuyện không nói có.......

 

Chỉ tại con ruồi

Con ruồi nhỏ, nhỏ xíu, vậy mà cái nhỏ xíu đó đôi khi lại là nguyên nhân của những việc tày đình. Rất có thể hai vợ chồng đâm đơn ra tòa ly dị nhau chỉ bởi một con ruồi. Ai mà lường trước được những việc thần kỳ đó!

 

Bộ Quần Áo Cũ

Sống chung với một ông bố chồng già yếu, bướng bỉnh là chuyện không dễ. Ông hay than phiền, hỏi những câu không đúng lúc và từ chối các món ăn cần thiết

 

Thư gởi con

*Ngày nào con thấy cha mẹ quá già, thì con cố nhẫn nại và thông cảm cho cha mẹ, nghe con.*

 

Vì Sao Con Nghèo

Cho dù con hoàn toàn không có cái gì, con vẫn có thể thực hiện bố thí

 

Hãy Để Cốc Xuống

Một giáo sư bắt đầu giờ giảng của mình với một cốc nước. Ông giơ nó lên và hỏi các sinh viên, “Các bạn nghĩ cốc nước này nặng bao nhiêu?”............

 

Lời Phật dạy về "công đức nhiễu tháp Phật"

Thứ bảy - 21/09/2013 11:35
Hình Minh Hoạ

Hình Minh Hoạ

Khi đức Thế Tôn nói bài kệ ấy rồi, tôn giả Xá-lợi-phất v.v… và tất cả đại chúng trong pháp hội đều hoan hỉ, tin nhận, phụng hành.....
Khi đức Thế Tôn nói bài kệ ấy rồi, tôn giả Xá-lợi-phất v.v… và tất cả đại chúng trong pháp hội đều hoan hỉ, tin nhận, phụng hành.

 
 Ảnh minh họa
Đúng như thế, chính tôi được nghe: Một thời, đức Phật trú ở Kì Thụ Cấp Cô Độc Viên, nước Xá-vệ, cùng với đại tì-kheo tăng và vô lượng các chúng khác vây quanh. Bấy giờ, trưởng lão Xá-lợi-phất rời chỗ ngồi, đứng dậy, đắp y để lộ vai phải, gối phải chấm đất, chắp tay hướng về phía Đức Phật, nói kệ thưa hỏi:

Thế Tôn oai đức lớn
Nguyện vì chúng con nói
Hữu nhiễu[1] các tháp Phật
Được những quả báo gì?

Đức Thế Tôn liền nói kệ đáp:

Hữu nhiễu các tháp Phật
Đạt được các công đức
Nay Ta nói đôi phần
Các người nên lắng nghe.
 
Tất cả các trời, rồng
Dạ-xoa và quỷ thần
Đều gần gũi cúng dường
Ấy là do nhiễu tháp.
 
Dù sinh ra chốn nào
Đều xa lìa tám nạn
Thường sinh chỗ không nạn
Ấy là do nhiễu tháp.
 

Sinh bất cứ nơi đâu
Niệm tuệ thường không mất
Đầy đủ tướng xinh đẹp
Ấy là do nhiễu tháp.
 

Hoặc sinh làm người, trời
Phúc mạng đều lâu dài
Thường được danh tiếng lớn
Ấy là do nhiễu tháp.
 

Nếu ở Diêm-phù-đề
Thường sinh nhà tôn quý
Thuộc dòng dõi thanh tịnh
Ấy là do nhiều tháp.
 

Thân hình thường xinh đẹp
Giàu sang nhiều của báu
Được ban lãnh địa lớn
Ấy là do nhiều tháp.
 

Tài bảo luôn tràn đầy
Mà lòng không bỏn xẻn
Ban phát cho cùng khắp
Ấy là do nhiễu tháp.
 

Sắc tướng thường sáng sạch
Người thấy đều vui ưa
Chỗ ở thường an vui
Ấy là do nhiều tháp.
 

Hoặc làm vua Sát-lợi
Vợ con đều đầy đủ
Sức oai thế tự tại
Ấy là do nhiễu tháp.
 

Hoặc làm bà-la-môn
Giữ giới, khéo thông đạt
Chú thuật, Vi-đà điển
Ấy là do nhiễu tháp.
 

Hoặc làm trưởng giả lớn
Giàu sang nhiều tài sản
Kho lẫm luôn đầy ngập
Ấy là do nhiễu tháp.
 

Hoặc làm Chính pháp vương
Tự tại quản Diêm-phù
Khắp cõi đều qui thuận
Ấy là do nhiễu tháp.
 

Làm đại thế Luân vương
Có đầy đủ bảy báu
Mười thiện trị quần sinh
Ấy là do nhiễu tháp.
 

Từ đây sinh lên trời
Thường có oai đức lớn
Một lòng tin Phật pháp
Ấy là do nhiễu tháp.
 

Lòng tin sớm thành rồi
Không còn mê hoặc pháp
Thấy các hành đều không
Ấy là do nhiễu tháp.
 

Khi tuổi trời đã hết
Lại sinh xuống làm người
Vào thai không mê loạn
Ấy là do nhiễu tháp.
 

Khi còn trong thai mẹ
Không bị nhiễm nhơ uế
Như bảo châu sáng sạch
Ấy là do nhiễu tháp.
 

Trong thai và khi sinh
Luôn làm mẹ an vui
Uống sữa cũng như thế
Ấy là do nhiễu tháp.
 

Cha mẹ và người thân
Tất cả cùng nuôi dưỡng
Nhũ mẫu chẳng xa rời
Ấy là do nhiễu tháp.
 

Họ hàng đều thương nhớ
Hơn cả cha và mẹ
Của cải tự thêm nhiều
Ấy là do nhiễu tháp.
 

Dạ-xoa, các ác quỉ
Không thể làm kinh sợ
Việc tu tự nhiên được
Ấy là do nhiễu tháp.
 

Trải qua trăm nghìn kiếp
Thân ấy càng thanh tịnh
Thành tựu diệu sắc tướng
Ấy là do nhiễu tháp.
 

Tịnh nhãn dài và rộng
Giống như cánh sen xanh
Còn được tịnh thiên nhãn
Ấy là do nhiễu tháp.
 

Diệu sắc thường tròn đủ
Các tướng tự trang nghiêm
Thành tựu thế lực lớn
Ấy là do nhiễu tháp.
 

Sinh vào cung Đế Thích
Tự tại oai thế lớn
Tôn quí cung Đao-lợi
Ấy là do nhiễu tháp.
 

Hoặc sinh Tu-dạ-ma
Cung trời Đâu-suất-đà
Hóa Lạc và Tha Hóa
Ấy là do nhiễu tháp.
 

Hoặc sinh vào Phạm thiên
Phạm Thế rất tự tại
Các trời thường cúng dường
Ấy là do nhiễu tháp.
 

Ức na-do-tha kiếp
Thường được những người trí
Cung kính và cúng dường
Ấy là do nhiễu tháp.
 

Thân thể và y phục
Ức kiếp thường không nhơ
Đầy đủ pháp thiện tịnh
Ấy là do nhiễu tháp.
 

Đủ sức tinh tấn lớn
Siêng tu đủ các hạnh
Chưa từng có lười mỏi
Ấy là do nhiễu tháp.
 

Thường tinh tiến dũng mãnh
Bền chắc không hủy hoại
Việc làm mau thành tựu
Ấy là do nhiễu tháp.
 

Giọng nói vang trầm bổng
Người nghe đều hoan hỉ
An vui thường không bệnh
Ấy là do nhiễu tháp.
 

Như những gì Ta nói
Chán bỏ khổ ba cõi
Thành tựu trí xuất thế
Ấy là do nhiễu tháp.
 

Luôn trụ bốn niệm xứ
Cho đến bốn chính cần
Bốn như ý thần túc
Ấy là do nhiễu tháp.
 

Thông suốt bốn chân đế
Căn lực, thất giác phần
Chính đạo và thánh quả
Ấy là do nhiễu tháp.
 

Diệt tất cả phiền não
Đầy đủ oai đức lớn
Vô lậu, sáu thần thông
Ấy là do nhiễu tháp.
 

Lìa hẳn tham, sân, si
Và tất cả chướng ngại
Chứng Độc giác bồ-đề
Ấy là do nhiễu tháp.
 

Đạt được thân vàng tía
Tướng hảo trang nghiêm thân
Hiện làm thầy trời, người
Ấy là do nhiễu tháp.
 

Đều do dùng thân nghiệp
Và ngữ nghiệp khen ngợi
Hữu nhiễu nơi tháp Phật
Được lợi ích lớn ấy.

Hữu nhiễu các tháp Phật
Đạt được các công đức
Theo lời hỏi, Ta đáp
Lược nói đâu thể hết.
 

Khi đức Thế Tôn nói bài kệ ấy rồi, tôn giả Xá-lợi-phất v.v… và tất cả đại chúng trong pháp hội đều hoan hỉ, tin nhận, phụng hành.

[1] Hữu nhiễu 右遶 (S: Pradakṣiṇa): đi vòng quanh, tay phải luôn luôn hướng về phía tôn tượng đặt ở chính giữa. Từ xưa Ấn Độ đã thịnh hành phép lễ này để biểu thị lòng tôn kính đối với Phật, tháp, bậc tôn túc v.v…

Hán dịch:  Nước Vu-điền, sa-môn Tam tạng Thật-xoa Nan-đà.

Việt dịchTỳ  Kheo Thích Thọ Phước
Link gốc: http://www.dichthuatphapam.net/site/dich-thuat/kinh/332-kinh-cong-duc-huu-nhieu-thap-phat.html
 
 
 
 
 

Tác giả bài viết: Bửu Minh

Nguồn tin: Chùa Tịnh Luật

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Đang truy cậpĐang truy cập : 7


Hôm nayHôm nay : 528

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 18425

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 2161765